Pynchon, Thomas. V.: a novel. Advance reading copy (copyright statement). Philadelphia: Lippincott, 1963